14 lipca 2023 r. – koniec ważności pozwoleń czasowych wydanych w okresie pandemii

Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) tj. z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 737)  w art. 85 wprowadzono zapisy dotyczące czasowej rejestracji pojazdów:

Art. 85

  1. Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  2. Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa w ust. 1, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy, o której mowa w ust. 1

Dla przypomnienia od 20 III 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. w Polsce występowały stany zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii. Pozwolenia wydane w tych okresach zachowują swoją ważność w okresie 14 dni od ich odwołania.

Zatem z dn. 15 lipca br. pozwolenie czasowe wydane w tym okresie traci swoją ważność i należy zwracać uwagę na datę ważności umieszoną w poz. “H” lub adnotacjach urzędowych tego dokumentu.