Zarząd, Biuro i Redakcja

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

ul. Gdańska 51 lok. A KRS 0000205318
01-633 Warszawa REGON 015737230
    NIP 1132480641
tel. (22) 811 26 06 NRB 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754
fax (22) 811 28 78    
e-mail biuro@piskp.pl    
Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00.

 

 

Marcin Barankiewicz – Prezes Zarządu – Dyrektor Biura  Radca prawny

• kieruje pracą Izby, a także nadzoruje pracę biura Izby
• reprezentuje Izbę na zewnątrz
• realizuje uchwały organów statutowych Izby
• kieruje pracą struktur organizacyjnych Izby
• udziela porad i konsultacji prawnych oraz informacji na temat działalności Izby
• opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych
• współtworzy pozycje prawne działalności wydawniczej Izby
• współtworzy stronę Internetową w zakresie zagadnień prawnych
• współorganizuje i prowadzi szkolenia oraz konferencje

tel. kom.: 513 123 097
e-mail: marcin.barankiewicz@piskp.pl

Grażyna Lewandowska – Główna Księgowa

• prowadzi bieżącą księgowość Izby
• kontroluje dowody księgowe
• ewidencjonuje operacje gospodarcze
• prowadzi ewidencję składek członkowskich
• prowadzi rozliczenia szkoleń i konferencji

tel. kom.: 507 184 010
e-mail: grazyna.lewandowska@piskp.pl

Karol Rytel – Dyrektor ds. technicznych 

• koordynuje pracę działu technicznego PISKP
• przygotowuje materiały techniczno-prawne
• prowadzi szkolenie diagnostów
• udziela porad techniczno-prawnych
• doradztwo w zakresie przygotowania SKP do odbioru przez TDT
• organizuje szkolenia i konferencje

tel. kom.: 513 123 098
e-mail: karol.rytel@piskp.pl

 

 

Krzysztof Trzeciak – Redaktor Naczelny

• sprawuje nadzór nad działalnością wydawniczą Izby
• czuwa nad zawartością merytoryczną wydawnictw
• nawiązuje i utrzymuje współpracę z firmami branży motoryzacyjnej
• utrzymuje kontakty z autorami oraz czytelnikami
• odpowiada za wyniki działalności wydawniczej

tel. kom.: 508 334 850
e-mail: krzysztof.trzeciak@piskp.pl

Renata Czerniawska – Kierownik biura
Pełnomocnik ds. ISO

• prowadzi sprawy organizacyjno-administracyjne Izby
• koordynuje działania w zakresie funduszy unijnych
• prowadzi ewidencję Członków Izby
• organizuje konferencje, sympozja i szkolenia
• koordynuje działania w zakresie jakości systemu zarządzania w Izbie

tel. kom.: 509 709 403
e-mail: renata.czerniawska@piskp.pl

Rafał Szczerbicki – Radca prawny

• bieżące doradztwo prawne
• sporządzanie opinii prawnych
• przygotowywanie lub analiza projektów umów, pism oraz innych dokumentów
• reprezentowanie wobec innych podmiotów w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami

(dyżur telefoniczny dla Członków Izby we wtorki od 8:00 do 16:00)

tel. kom.: 501 611 766
e-mail: rafal.szczerbicki@piskp.pl

 

 

Artur Granoszewski – Specjalista ds. technicznych 

• przygotowuje materiały techniczno-prawne
• prowadzi szkolenie diagnostów
• udziela porad techniczno-prawnych
• doradztwo w zakresie przygotowania SKP do odbioru przez TDT
• prowadzi szkolenia i konferencje

tel. kom.: 513 123 096
e-mail: artur.granoszewski@piskp.pl

 

Ewa Sugak – Sekretarka – kadrowiec

• prowadzi kancelarię Izby
• organizuje pracę sekretariatu Izby
• organizuje obsługę Zarządu Izby
• organizuje obsługę Rady Izby
• prowadzi korespondencję Izby

tel. kom.: 500 192 776
e-mail: ewa.sugak@piskp.pl

 

 

Robert Kowalczyk – Specjalista ds. marketingu wydawnictw

• czuwa nad zawartością edytorską wydawnictw
• prowadzi korespondencję w zakresie działalności wydawniczej
• dokonuje korekty językowej publikacji
• przygotowuje artykuły do druku
• prowadzi sprzedaż powierzchni reklamowych
• zajmuje się marketingiem i reklamą Izby
• tworzy wizerunek Izby w mediach

tel. kom.: 513 123 101
e-mail: marketing@piskp.pl