Historia Izby

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Powstała w pierwszej połowie 2004 roku, w okresie, kiedy w Sejmie trwały prace nad rządowym projektem ustawy „o swobodzie działalności gospodarczej”. Projekt tej ustawy zawierał niekorzystne uregulowania prawne dla stacji kontroli pojazdów, w szczególności tych o rozszerzonym zakresie badań technicznych.

Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem stacji kontroli pojazdów nie posiadali swojej reprezentacji prawnej. W konsekwencji byli więc bezsilni wobec uregulowań prawnych niekorzystnych dla tego sektora. Potrzebą chwili, ale i przyszłości stało się więc powołanie organizacji, której zasadniczym celem stała by się reprezentacja, prawna ochrona i obrona dobrze pojętych interesów tego środowiska.

Wówczas to powstała inicjatywa powołania do życia izby gospodarczej, która działając na bazie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku „o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) w sposób skuteczny zajmie się obroną interesów polskich stacji kontroli pojazdów. Po przeprowadzeniu wszechstronnych konsultacji z najbardziej aktywnymi przedstawicielami naszego środowiska Grupa Inicjatywna, której trzon stanowi obecny skład Rady Izby zwołała na dzień 16 kwietnia 2004 roku Założycielskie Walne Zgromadzenie. W obradach tego Zgromadzenia wzięło udział 109 spośród 150 zaproszonych podmiotów gospodarczych prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Założycielskie Walne Zgromadzenie powołało w dniu 16 kwietnia 2004 roku do życia Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie.

W dniu 26 maja 2004 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205318 Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, która tym samym uzyskała osobowość prawną.

Przez okres kilku lat działalności Izby udało się między innymi:

  • skutecznie obronić stacje kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych przed niekorzystnymi zapisami ustawy „o swobodzie działalności gospodarczej” poprzez udział w pracach Komisji Sejmowej.
  • opiniować z korzyścią dla środowiska rozporządzenia wykonawcze do ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej” oraz Prawa o ruchu drogowym.
  • zmienić rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów – tzw. mała nowelizacja – listopad 2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz.1869) i wprowadzić okres dostosowawczy dla SKP do 31 grudnia 2010 roku.
  • opracować nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, które zawiera wiele postulatów naszego środowiska – luty 2006 (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275).