Prawa i obowiązki, składki

 

 

Wyciąg z Protokołu
z posiedzenia Rady Izby
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
z dnia 2016-05-17

 

 

UCHWAŁA Nr 10/III/2016

Rady Izby

POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 16, § 41 oraz § 46 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

 

postanawia się, co następuje:

 

§ 1

 1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala wysokość opłat członkowskich
  w następujący sposób:

a) jednorazowa opłata za wpis do Izby w wysokości: 200 złotych,

b) kwartalna składka członkowska w wysokości: 100 złotych,

c) kwartalna opłata za świadczenia Izby dla wszystkich podmiotów prowadzących SKP

w wysokości: 650 złotych.

 1. Do opłaty za świadczenia Izby, określonej w § 1 ust. 1 lit. c) należy doliczyć podatek VAT
  w obowiązującej wysokości.

§ 2

 1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala, że jednorazowa opłata za wpis do Izby, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) obejmuje czynności administracyjne związane z przyjęciem do Izby i wystawieniem stosownych dokumentów potwierdzających członkostwo w Izbie.
 2. Rada Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów ustala, że kwartalna składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 lit b) obejmuje czynności administracyjne związane z ewidencją członkowską oraz prowadzeniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, korespondencji i rejestrów.
 3. Rada Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów ustala, że opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące świadczenia Izby:

a) reprezentowanie interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów wobec organów państwowych (Parlament, ministerstwo właściwe ds. transportu, ministerstwo właściwe do spraw wewnętrznych i administracji, Wojewoda i inne) i samorządowych (Starosta, Marszałek Województwa i inne),

b) doradztwo prawne i techniczne w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, przeprowadzania badań  technicznych pojazdów oraz wykonywania zawodu diagnosty samochodowego,

c) dostęp do strefy kodowanej strony internetowej Izby www.piskp.pl, zawierającej m.in. ujednolicone akty prawne, porady, wyjaśnienia, aktualności ze świata motoryzacji, opinie prawne i techniczne, interpretacje  przepisów prawnych,

d) egzemplarz każdego wydania miesięcznika branżowego dla naprawiających i badających pojazdy pt.: „Serwis Motoryzacyjny” w wersji drukowanej lub elektronicznej,

e) możliwość udziału w spotkaniach integracyjno – szkoleniowych o tematyce branżowej,

f) rabat przy korzystaniu ze szkoleń dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje kwalifikacje prowadzonych przez Izbę,

g) rabat przy korzystaniu z zagranicznych wyjazdów szkoleniowych oraz krajowych konferencji szkoleniowych organizowanych przez Izbę,

h) otrzymywanie  informacji e-mail o istotnych sprawach dotyczących SKP,

i) materiały szkoleniowe,

j) materiały reklamowe związane z Izbą i członkostwem w Izbie,

k) osobistą pomoc pracowników Izby w indywidualnych przypadkach i trudnościach dotyczących SKP,

l) możliwość udziału w konkursach organizowanych przez Izbę.

 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 obowiązują wszystkich Członków Izby bez względu na stopień korzystania ze świadczeń Izby oraz ilość prowadzonych stacji kontroli pojazdów.
 2. Wszystkie opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Izby.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr 4/III/2013 Rady Izby Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 15 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.