Petycja

Projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażający Dyrektywę 2014/45/UE, od pierwszych konsultacji społecznych w październiku 2016 roku, był wielokrotnie zmieniany.

Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zmiany są tak daleko idące, że projekt w obecnym kształcie powinien być poddany konsultacjom społecznym jeszcze raz, tak aby środowisko badań technicznych mogło się wypowiedzieć merytorycznie do jego treści.

Jeśli popierasz działania PISKP w tym zakresie, proszę oddaj swój głos. Jest on dla nas niezmiernie WAŻNY!

 

    Zgadzam się na użycie danych personalnych zawartych w petycji wyłącznie dla potrzeb w/w akcji PISKP