Rozporządzenia

WYKAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH
(ROZPORZĄDZENIA)

 

Lp. Nazwa Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
1 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. 2017 2355 D2017000235501.pdf (487 pobrań )
2 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. 2016 1162 D2016000116201.pdf (1116 pobrań )
3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 2016 1088 D2016000108801.pdf (1265 pobrań )
4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 2016 1084 D2016000108401.pdf (1101 pobrań )
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej 2016 1072 D2016000107201.pdf (1128 pobrań )
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 2016 1038 D2016000103801.pdf (1934 pobrania )
7 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. 2016 1031 D2016000103101-1-1.pdf (1088 pobrań )
8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. 2016 815 D2016000081501-1.pdf (1246 pobrań )
9 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2016 803 D2016000080301.pdf (1066 pobrań )
10 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 2016 793 D2016000079301.pdf (1165 pobrań )
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację Dz. U. 2016r. poz. 651 2016 651 D2016000065101.pdf (1026 pobrań )
12 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016 483 D2016000048301.pdf (1053 pobrania )
13 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów 2016 433 D2016000043301.pdf (1016 pobrań )
14 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2016 431 D2016000043101.pdf (1087 pobrań )
15 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2016 430 D2016000043001.pdf (1073 pobrania )
16 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców 2016 427 D2016000042701.pdf (1084 pobrania )
17 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów 2016 413 D2016000041301.pdf (993 pobrania )
18 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2015 1475 D20151475.pdf (1236 pobrań )
19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2015 681 D20150681.pdf (1149 pobrań )
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części 2015 343 D20150343.pdf (1129 pobrań )
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2015 320 2015_320.pdf (1582 pobrania )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2015 1965 [Nie znaleziono pliku]
23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2015 148 D20150148.pdf (1251 pobrań )
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów 2015 38 D20150038.pdf (1241 pobrań )
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych 2014 1836 D20141836.pdf (1280 pobrań )
26 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego 2014 1838 D20141838.pdf (1138 pobrań )
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2014 1828 D20141828.pdf (1249 pobrań )
28 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 2014 1813 2014_1813.pdf (1055 pobrań )
29 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych , Obrony narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 2014 1421 Dz.U.2014-000_1421.pdf (997 pobrań )
30 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 2014 1318 D20141318.pdf (1105 pobrań )
31 Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 2014 1066 D2014000106601.pdf (1118 pobrań )
32 Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów 2014 816 D2014000081601.pdf (1169 pobrań )
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 2014 709 D2014000070901.pdf (1097 pobrań )
34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu 2014 451 2014_451.pdf (1045 pobrań )
35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 2014 407 D2014000040701.pdf (1027 pobrań )
36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2013 1679 Dz.U.2013.0001679.01.pdf (1103 pobrania )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 37 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2015 1968 D20151968.pdf (1105 pobrań )
38 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji 2013 703 D2013000070301.pdf (1065 pobrań )
39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 446 D2013000044601.pdf (1034 pobrania )
40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2013 445 D2013000044501.pdf (1116 pobrań )
41 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 396 Dz.U.2013.0396.pdf (1020 pobrań )
42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych 2013 389 D2013000038901.pdf (1097 pobrań )
43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 2012 1468 Dz.U.2012.000.1468.pdf (1054 pobrania )
44 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych 2012 623 Dz.U.2012.000.0623.pdf (1204 pobrania )
45 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego 2012 402 Oznakowanie inspekcji.pdf (319 pobrań )
46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2011 153 910 Dz.U.2011.153.910.pdf (1246 pobrań )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 47 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2015 1763 D20151763.pdf (1074 pobrania )
 48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2014 184 D20140184.pdf (1128 pobrań )
 49 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2013 807 D20130807.pdf (1053 pobrania )
50 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2010 110 729 D20100729.pdf (1133 pobrania )
51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar 2010 56 341 Dz.U.2010.56.341-1.pdf (1162 pobrania )
52 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2008 5 29 Dz.U.2010.56.341-1.pdf (1162 pobrania )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 53 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2010 110 728 D20100728.pdf (1060 pobrań )
54 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 2007 249 1866 Dz.U.2007.249.1866.pdf (996 pobrań )
55 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie legalnych jednostek miar 2006 225 1638 D20061638.pdf (1093 pobrania )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar 2010 9 61 2010_9_61.pdf (943 pobrania )
57 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.03.2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2006 58 407 Dz.U.2006.58.407.pdf (1064 pobrania )
58 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 2006 40 275 Dz.U.2006.40.275.pdf (1356 pobrań )
59 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej 2006 8 47 Dz.U.2006.8.47.pdf (1045 pobrań )
60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko 2005 201 1666 Dz.U.2005.201.1666.pdf (1189 pobrań )
61 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2005 116 974 Dz.U.2005.2116.974.pdf (1001 pobrań )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 62 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2016 1027 D2016000102701.pdf (985 pobrań )
63 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2004 285 2856 2004_285_2856.pdf (992 pobrania )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 64 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2010 79 524 2010_79_524.pdf (933 pobrania )
 65 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.07.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2005 151 1266 2005_151_1266.pdf (889 pobrań )
66 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.10.2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów 2004 223 2264 Dz.U.2004.223.2264.pdf (1036 pobrań )
67 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2004 180 1860 2004_180_1860-1.pdf (1013 pobrań )
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 68 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2007 196 1420 2007_196_1420.pdf (922 pobrania )
 69 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28.06.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2005 116 972 2005_116_972.pdf (995 pobrań )
70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego 2004 145 1542 Dz.U.2004.145.1542.pdf (987 pobrań )
71 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2003 169 1650 2003_169_1650.pdf (1000 pobrań )
72 Rozporządzenie w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 2002 193 1617 Dz.U.2002.193.1617.pdf (1074 pobrania )