Rozporządzenia

WYKAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH
(ROZPORZĄDZENIA)

 

Lp. Nazwa Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
1 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. 2017 2355 D2017000235501.pdf (487 pobrań)
2 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. 2016 1162 D2016000116201.pdf (791 pobrań)
3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 2016 1088 D2016000108801.pdf (847 pobrań)
4 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego 2016 1084 D2016000108401.pdf (794 pobrania)
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej 2016 1072 D2016000107201.pdf (815 pobrań)
6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 2016 1038 D2016000103801.pdf (1525 pobrań)
7 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. 2016 1031 D2016000103101-1-1.pdf (741 pobrań)
8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. 2016 815 D2016000081501-1.pdf (804 pobrania)
9 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2016 803 D2016000080301.pdf (691 pobrań)
10 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 2016 793 D2016000079301.pdf (787 pobrań)
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację Dz. U. 2016r. poz. 651 2016 651 D2016000065101.pdf (720 pobrań)
12 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016 483 D2016000048301.pdf (779 pobrań)
13 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów 2016 433 D2016000043301.pdf (722 pobrania)
14 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2016 431 D2016000043101.pdf (775 pobrań)
15 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2016 430 D2016000043001.pdf (728 pobrań)
16 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców 2016 427 D2016000042701.pdf (790 pobrań)
17 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów 2016 413 D2016000041301.pdf (701 pobrań)
18 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2015 1475 D20151475.pdf (882 pobrania)
19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2015 681 D20150681.pdf (853 pobrania)
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części 2015 343 D20150343.pdf (780 pobrań)
21 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2015 320 2015_320.pdf (1250 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR 2015 1965 [Nie znaleziono pliku]
23 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2015 148 D20150148.pdf (840 pobrań)
24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów 2015 38 D20150038.pdf (865 pobrań)
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych 2014 1836 D20141836.pdf (862 pobrania)
26 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego 2014 1838 D20141838.pdf (815 pobrań)
27 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2014 1828 D20141828.pdf (850 pobrań)
28 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem 2014 1813 2014_1813.pdf (742 pobrania)
29 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych , Obrony narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej 2014 1421 Dz.U.2014-000_1421.pdf (704 pobrania)
30 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 2014 1318 D20141318.pdf (812 pobrań)
31 Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli 2014 1066 D2014000106601.pdf (813 pobrań)
32 Rozporządzenie Ministra Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów 2014 816 D2014000081601.pdf (861 pobrań)
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 2014 709 D2014000070901.pdf (783 pobrania)
34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu 2014 451 2014_451.pdf (711 pobrań)
35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 2014 407 D2014000040701.pdf (749 pobrań)
36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2013 1679 Dz.U.2013.0001679.01.pdf (758 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 37 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2015 1968 D20151968.pdf (812 pobrań)
38 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji 2013 703 D2013000070301.pdf (781 pobrań)
39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 446 D2013000044601.pdf (733 pobrania)
40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2013 445 D2013000044501.pdf (810 pobrań)
41 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2013 396 Dz.U.2013.0396.pdf (693 pobrania)
42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych 2013 389 D2013000038901.pdf (768 pobrań)
43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 2012 1468 Dz.U.2012.000.1468.pdf (711 pobrań)
44 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych 2012 623 Dz.U.2012.000.0623.pdf (795 pobrań)
45 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego 2012 402 Oznakowanie inspekcji.pdf (319 pobrań)
46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2011 153 910 Dz.U.2011.153.910.pdf (781 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 47 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2015 1763 D20151763.pdf (779 pobrań)
 48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2014 184 D20140184.pdf (827 pobrań)
 49 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny 2013 807 D20130807.pdf (756 pobrań)
50 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2010 110 729 D20100729.pdf (823 pobrania)
51 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar 2010 56 341 Dz.U.2010.56.341-1.pdf (816 pobrań)
52 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2008 5 29 Dz.U.2010.56.341-1.pdf (816 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 53 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 2010 110 728 D20100728.pdf (747 pobrań)
54 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich 2007 249 1866 Dz.U.2007.249.1866.pdf (714 pobrań)
55 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie legalnych jednostek miar 2006 225 1638 D20061638.pdf (794 pobrania)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar 2010 9 61 2010_9_61.pdf (634 pobrania)
57 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.03.2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2006 58 407 Dz.U.2006.58.407.pdf (736 pobrań)
58 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 2006 40 275 Dz.U.2006.40.275.pdf (983 pobrania)
59 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej 2006 8 47 Dz.U.2006.8.47.pdf (710 pobrań)
60 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko 2005 201 1666 Dz.U.2005.201.1666.pdf (870 pobrań)
61 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2005 116 974 Dz.U.2005.2116.974.pdf (684 pobrania)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 62 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2016 1027 D2016000102701.pdf (698 pobrań)
63 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2004 285 2856 2004_285_2856.pdf (660 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 64 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2010 79 524 2010_79_524.pdf (643 pobrania)
 65 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.07.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 2005 151 1266 2005_151_1266.pdf (615 pobrań)
66 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.10.2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów 2004 223 2264 Dz.U.2004.223.2264.pdf (700 pobrań)
67 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2004 180 1860 2004_180_1860-1.pdf (678 pobrań)
  Nazwa aktu Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
 68 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2007 196 1420 2007_196_1420.pdf (621 pobrań)
 69 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28.06.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2005 116 972 2005_116_972.pdf (680 pobrań)
70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego 2004 145 1542 Dz.U.2004.145.1542.pdf (702 pobrania)
71 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2003 169 1650 2003_169_1650.pdf (684 pobrania)
72 Rozporządzenie w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 2002 193 1617 Dz.U.2002.193.1617.pdf (752 pobrania)