Projekt PORD – Najnowsza wersja!!

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się najnowszy projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zawiera on zmiany w porównaniu do poprzednich wersji.

W dopiero co zakończonej konferencji szkoleniowej “Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” organizowanej przez PISKP wziął udział Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury – Pan Łukasz Smółka.

W swoim wystąpieniu, ale także w rozmowach z przedsiębiorcami, zadeklarował, że postulaty i uwagi zgłaszane do projektu w ich imieniu przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów są analizowane przez ministerstwo, zapewniając jednocześnie, że część z nich już teraz została uwzględniona w najnowszej wersji projektu. 

Znajduje to odzwierciedlenie w opublikowanym dokumencie. Oto najważniejsze zmiany:

 1. To właściciel lub posiadacz pojazdu, a nie przedsiębiorca będzie wnosił opłatę jakościową w wysokości 4 zł przy każdym badaniu technicznym.
 2. Za badanie techniczne ponad 45 dni po wyznaczonej dacie, właściciel lub posiadacz pojazdu będzie zobowiązany uiścić opłatę dodatkową w wysokości 60% opłaty za badanie. Dodatkowa opłata będzie stanowiła przychód przedsiębiorcy prowadzącego skp.
 3. Dyrektor TDT będzie upoważniony do przeprowadzania badań pojazdów po zmianach konstrukcyjnych, umieszczania numeru nadwozia, podwozia lub ramy oraz wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej oraz badań tzw. “arbitrażowych” na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu. Nie będzie mógł robić badań dodatkowych pojazdów skierowanych przez organy kontroli ruchu drogowego (np. po zatrzymaniu DR), jak to miało miejsce w poprzednich wersjach projektu.
 4. Dyrektor TDT nie będzie mógł prowadzić własnych SKP.
 5. Wysokość opłat za wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, czy też za egzamin dla kandydatów na diagnostów zostały pozostawione na dotychczasowym poziomie. Maksymalna wysokość innych opłat np. za wpis do rejestru skp, czy diagnostów, została obniżona w porównaniu do poprzednich wersji projektu.
 6. Doprecyzowano, że w przypadku przedsiębiorców rażącym naruszeniem przepisów jest co najmniej dwukrotne niedopełnienie obowiązków tj. zapewnienia wykonywania badań przez diagnostę, zgodnie z określonym przedmiotem, zakresem i sposobem ich wykonania, przy użyciu wymaganego wyposażenia oraz w wymaganych warunkach lokalowych, a także prowadzenie rejestru BT
  w systemie teleinformatycznym.
 7. Kandydaci na diagnostów niezależnie od typu wykształcenia będą mogli nabywać wymaganą praktykę przed uzyskaniem dyplomu, czyli np. również wcześniej, pracując jako mechanik. W poprzednich wersjach projektu było to możliwe tylko w przypadku wykształcenia wyższego, a średniego już nie (praktyka miała być uwzględniana dopiero od momentu uzyskania dyplomu).
 8. Przedsiębiorcy posiadający własne pojazdy, będą je mogli badać na swoich stacjach, przy zachowaniu bezstronności diagnosty (wynagrodzenie nie może być uzależnione od liczby badań z wynikiem pozytywnym, nie może być bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy diagnostą a pracownikiem odpowiedzialnym za stan techniczny pojazdów, a także należy minimalizować zidentyfikowane ryzyko bezstronności pracy diagnosty). Diagnosta będzie natomiast podlegał wyłączeniu od BT pojazdu małżonka lub krewnych do drugiego stopnia, a także wtedy kiedy był świadkiem lub biegłym w postępowaniu którego przedmiotem był badany pojazd.
 9. Na przedsiębiorcę nie zostanie nałożona administracyjna kara pieniężna (max 10 tyś złotych) jeżeli dochował należytej staranności
  w realizacji obowiązków (np. w zakresie nadzoru nad diagnostami, aby prawidłowo wykonywali badania techniczne) lub nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

 

To najważniejsze zmiany wynikające z analizy projektu. Widać wyraźnie, że idą one w dobrym kierunku.

Liczymy na to, że postulaty dyskutowane i zgłaszane przez przedsiębiorców w trakcie konferencji “Stacje Kontroli Pojazdów – 2018”, zgodnie
z deklaracją złożoną przez Dyrektora Łukasza Smółkę – Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, znajdą odzwierciedlenie w toku dalszych prac legislacyjnych nad projektem.

 

Z najnowszą wersją projektu mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511/katalog/12382597#12382597