Walne Zgromadzenie PISKP 2021

Szanowni Państwo,

dziś, tj. 24 czerwca 2021 roku w Hotelu Ibis Styles Warszawa West w Morach k. Warszawy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Prezes Zarządu mec. Marcin Barankiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Izby w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska przedstawiła sprawozdanie Rady za 2020 rok. Członkowie Izby biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie Izby z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Przeprowadzono także wybory uzupełniające do Rady Izby V kadencji. Decyzją Walnego Zgromadzenia na wakujące miejsce wybrany został Franciszek Kowaluk, który był członkiem Rady Izby I, II, III i IV kadencji. W czasie swojej obecności w Radzie sprawował funkcje Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Serdecznie gratulujemy!

Prezes Zarządu mec. Marcin Barankiewicz przedstawił także zebranym plan finansowy Izby na rok 2021 oraz omówił strategiczne kierunki działań Izby w bieżącym roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom PISKP, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu i aktywnie włączyli się w życie Izby.