Wyposażenie SKP

Załączniki nr 2
do Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
(Dz. U. Nr 40, poz. 275).

TABELA WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO ORAZ INNEGO WYPOSAŻENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW WYKORZYSTYWANEGO
DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Lp. Nazwa przyrządu lub urządzenia
1 Urządzenie do podnoszenia:
a) całego pojazdu,
b) osi pojazdu
2 Urządzenie do kontroli działania hamulców:
a) urządzenie rolkowe,
b) urządzenie płytowe (najazdowe),
c) opóźnieniomierz
3 Przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych
4 Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu
5 Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu
6 Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu
7 Miernik poziomu dźwięku
8 Dymomierz
9 Przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa
10

Przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

11 Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu
12 Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym
13 Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu
14

Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

15 Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD
16 Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła
17 Elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej

 

Objaśnienie : OBD II/EOBD – pokładowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin.

Informacje uzupełniające :

 

Wyposażenie wymienione w l.p.: 2, 10, 13-16 tabeli może być wykorzystywane w stacji kontroli pojazdów, jeżeli spełnia dodatkowe wymagania, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Wyposażenie wymienione w l.pl.: 5, 12 tabeli podlega okresowej kontroli metrologicznej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 3/2008, poz. 13 z późniejszymi zmianami).

Wyposażenie wymienione w l.p.: 1 tabeli podlega dozorowi technicznemu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz inne wyposażenie stacji kontroli pojazdów określone w powyższej tabeli, może być wykorzystywane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jeżeli zostało poddane ocenie zgodności, a także posiada oznakowanie CE, jeżeli jest ono wymagane przepisami o systemie oceny zgodności.