XVI Konferencja “Stacje Kontroli Pojazdów – 2022” – relacja

Zapowiadana w 2019 r. konferencja organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów odbyła się z dwuletnim opóźnieniem. Ten czas przerwy nie miał jednak wpływu na utratę aktualności problemów, z jakimi przychodzi zmagać się środowisku. Nawet hasło konferencji „Nowa dekada – nierozwiązane problemy” zostało pozostawione bez mian. Przyjrzyjmy się, jakie tematy były poruszane podczas konferencji w Zakopanem.

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem już po raz dziesiąty przyjął w dniach 25-27 maja uczestników konferencji, wśród których byli właściciele stacji kontroli pojazdów, diagności, przedstawiciele KPRM Cyfryzacja, Inspekcji Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Transportu Samochodowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych. Na spotkanie z uczestnikami konferencji przybyli m.in.: minister Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Anna Siennicka – naczelnik Wydziału Departamentu Systemów Państwowych w KPRM Cyfryzacja oraz, w formule online, Renata Rychter – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
Blisko 300 osób przybyłych na konferencję mogło wysłuchać wystąpień na temat aktualnego stanu prawnego w systemie badań technicznych pojazdów, nowoczesnego wyposażenia SKP oraz propozycji rozwinięcia działalności dodatkowej przy tych stacjach.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła sesja techniczna z prezentacjami przygotowanymi przez partnerów konferencji oraz zespół PISKP. Piotr Brzostek z firmy Ehrle przedstawił możliwości dywersyfikacji dochodów SKP poprzez wprowadzenie usługi mycia samochodów. Zainwestowanie w myjnię samoobsługową daje marżę na poziomie nawet 65%, co umożliwia zwrot nakładów w stosunkowo krótkim czasie. Myjnia pracuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a więc nie tylko w godzinach otwarcia SKP i nie wymaga zatrudniania dodatkowych pracowników. Kierowcy korzystający z myjni to potencjalni klienci SKP. Z kolei Józef Westphal z firmy UNIMETAL przedstawił nowy sposób na modernizację SKP. Tym sposobem jest wymiana linii diagnostycznej na wersję QUANTUM lub ALPHA, które charakteryzują się nowoczesnością, zapewniają optymalną ergonomię i wysoką wydajność oraz dają się integrować z innymi urządzeniami stosowanymi w SKP. Oferta linii ALPHA jest skierowana do posiadaczy starych, wyeksploatowanych urządzeń, nieprodukowanych przez UNIMETAL. Tomasz Kordaś z firmy Columbus Energy pokazał rozwiązania instalacji fotowoltaicznych, które mogą być stosowane w stacjach kontroli pojazdów. Instalacje są dobierane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości montażu. Columbus ma w swojej ofercie również stacje ładowania samochodów elektrycznych, dostarczając kompleksową obsługę związaną z instalacją i uruchomieniem ładowarki. O możliwości wprowadzenia usług dodatkowych w SKP mówił Piotr Korczyński z firmy Sosnowski. Przedstawił inwestycje w usługi dodatkowe o wysokim stopniu zwrotu, które w dobie drastycznego obniżenia rentowności stacji pozwalają pozyskiwać nowe źródła dochodów. Do takich Piotr Korczyński zaliczył myjnię, ozonator samoobsługowy, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzynkach biegów, czy kalibrację kamer i radarów. W tym zakresie firma Sosnowski oferuje odpowiednie wyposażenie, które również zostało zaprezentowane. Bieżącą problematykę badań technicznych omówił Karol Rytel z PISKP. Szczególną uwagę zwrócił na badania pojazdów po szkodzie istotnej oraz po zmianach konstrukcyjnych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Marcina Barankiewicza, który dokonał jej otwarcia oraz uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego w listopadzie 2020 r. prezesa Leszka Turka. W swoim wystąpieniu Marcin Barankiewicz przedstawił działania Izby na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne. Przy tej okazji przywołano dane liczbowe, pokazujące warunki w jakich przyszło działać stacjom kontroli pojazdów, w tym wzrost kosztów i spadającą liczbę czynnych diagnostów. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród diagnostów i właścicieli stacji, które dobitnie pokazały zgłaszane problemy związane z ich prowadzeniem. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja o problemach i przyszłości badań technicznych, w której wzięli udział: Marcin Barankiewicz (PISKP), Andrzej Bogdanowicz (OZPSKP), Paweł Tuzinek (ZDS), Waldemar Witek (OSDS).
O tym, jak dokonać cyfryzacji procesów w SKP opowiedział Aleksander Ćwiszewski z firmy UNIMETAL. Zebrani mogli poznać zalety aplikacji mobilnych dla UNILINE czy też systemu Multiline, który umożliwia badanie wielu pojazdów jednocześnie na jednej linii oraz integrowanie wielu linii diagnostycznych w jedno centrum badań technicznych. Na konferencji nie mogło zabraknąć wystąpienia
dr. inż. Alvina Gajadhura z ITD z referatem na temat wpływu stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo na polskich drogach. Zostały przedstawione wyniki kontroli stanu technicznego pojazdów, przeprowadzonych z wykorzystaniem Mobilnych Jednostek Diagnostycznych w latach 2011-2021. Podczas wykonanych w tym okresie 11 905 kontroli zatrzymano 4948 dowodów rejestracyjnych, najwięcej w województwie mazowieckim. W ciągu ostatnich lat liczba zatrzymanych dowodów utrzymuje się na tym samym poziomie. Piotr Korczyński z firmy Sosnowski w swoim drugim wystąpieniu skoncentrował się na pokazaniu kierunku rozwoju badań technicznych w Europie. Wprowadzane dyrektywą europejską 2014/45/UE normy hamulcowe ISO 21069-1 i ISO 21069-2 zmieniają wymagany zakres pomiarowy w zależności od nacisku osi w pojazdach ciężarowych. Na ostatnim etapie zatwierdzania jest norma bezpieczeństwa urządzeń rolkowych prEN 17003, która wprowadza wymagania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania rolek. Piotr Korczyński omówił również pokrótce najnowsze urządzenia do badania spalin w dieslach – liczniki cząstek stałych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Sławomira Sikory z Transportowego Dozoru Technicznego. Była to okazja, aby dowiedzieć się, że w rejestrze TDT (stan na dzień 20 maja 2022 r.) zarejestrowanych jest 5403 stacji, w tym 2436 okręgowych i 2967 podstawowych, oraz, że liczba protokołów z kontroli SKP, w których stwierdzono nieprawidłowości, wyniosła 40% spośród wszystkich sprawdzonych przez TDT. Główne nieprawidłowości dotyczyły prowadzonej dokumentacji. Z kolei w zakresie wyposażenia stwierdzano najczęściej brak ważnej legalizacji przyrządu do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu i niezgodności dotyczące urządzeń. W ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021) spadła liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na diagnostę, w stosunku do „covidowego” 2020 r., nawet o 2000. Zdawalność egzaminu również spadła z 16 do 13%. Znany już z poprzednich konferencji Miłosz Galiński z Centralnego Ośrodka Informatyki zaprezentował aktualny stan systemu CEP 2.0, zmiany przygotowane w tym roku oraz plany rozwojowe na przyszłość. W CEP 2.0 zaczęto gromadzić przekazywane przez dyrektora TDT dane o diagnostach, obejmujące m.in. numer ewidencyjny, dane osobowe oraz informacje o zawieszeniu/cofnięciu uprawnienia. Docelowo każdy diagnosta otrzyma własny imienny certyfikat dostępowy do systemu CEPiK. Na podstawie certyfikatu i danych diagnosty system będzie weryfikował uprawnienia diagnosty do przeprowadzenia badania technicznego danego pojazdu. Wniosek o certyfikat pojawi się na stronie www.cepik.gov.pl. Niezwykłe emocje towarzyszyły wystąpieniu Renaty Rychter – dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
Oczekiwano, że z ust przedstawiciela ministerstwa, przemawiającego z ekranu za pośrednictwem łącza,  padnie deklaracja szybkiego wprowadzenia nowych opłat za badania. Tak się jednak nie stało. Okazało się, że dla rządu najważniejszy jest obecnie etap zakończenia prac nad wdrażaniem nowej ustawy. Projekt poszedł do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i może wejść w życie 1 września, a realnie – 1 stycznia przyszłego roku. Do tego czasu nie należy oczekiwać zmian w opłatach. Ministerstwo jest jednak otwarte na dyskusję, czy ceny mają być uwolnione, czy też nadal urzędowe. Zaplanowana przerwa, jaka nastąpiła po tym wystąpieniu, pozwoliła nieco uspokoić nerwowe reakcje zebranych osób na te wiadomości.

Po przerwie swoje wystąpienie poświęcone odpowiedzialności prawnej diagnostów miał Rafał Szczerbicki
z kancelarii SKP-LEX, radca prawny w PISKP. Przedstawił przypadki, kiedy występuje odpowiedzialność karna diagnosty oraz kiedy następuje cofnięcie uprawnień diagnosty w postępowaniu administracyjnym. Omówił również katalog rażącego naruszenia przez diagnostę obowiązków, zawarty w projektowanym art. 83j PORD.
W kolejnym referacie Krzysztof Czerech (SRTSiRD) i Karol Rytel (PISKP) zgłosili propozycję zasad BHP, jakie powinny obowiązywać podczas kontroli stanu technicznego pojazdów hybrydowych i elektrycznych w SKP.
Ostatnią, oficjalną częścią konferencji było forum dyskusyjne, po którym nastąpiło podsumowanie dokonane przez prezesa Marcina Barankiewicza. Na koniec nie mogło zabraknąć wieczornej, uroczystej kolacji, z udziałem zespołu wokalno-muzycznego.
W ostatnim dniu spotkania w Zakopanem obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, które zatwierdziło sprawozdanie Rady i Zarządu z działalności w 2021 r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków obydwu organom.
Wszystkim uczestnikom konferencji, gościom, a także partnerom dziękujemy za obecność na naszej konferencji, wkład w jej merytoryczny przebieg oraz stworzenie miłej atmosfery. Sprzy­jały temu również wygodny hotel Mercure Kasprowy, górski klimat i piękne widoki.

Otwarcia konferencji i wystawy dokonał Marcin Barankiewicz, prezes Zarządu PISKP, w towarzystwie Jolanty Źródłowskiej, przewodniczącej Rady

Piotr Brzostek z firmy Ehrle przedstawił możliwości wprowadzenia usługi mycia samochodów przy SKP

Józef Westphal z firmy UNIMETAL (pierwszy z prawej) przedstawił w swoim referacie sposób na modernizację SKP. Szczegóły oferty można było poznać już na stoisku firmy

Columbus Energy ma w swojej ofercie oprócz instalacji fotowoltaicznych również stacje ładowania samochodów elektrycznych, z których jedną pokazał w plenerze przed hotelem

Piotr Korczyński z firmy Sosnowski w pierwszym wystąpieniu pokazał możliwości inwestowania w usługi dodatkowe o wysokim stopniu zwrotu, a w drugim – kierunki rozwoju badań technicznych w Europie

Drugi dzień konferencji rozpoczęła dyskusja o problemach i przyszłości badań technicznych, w której wzięli udział: Marcin Barankiewicz (PISKP), Andrzej Bogdanowicz (OZPSKP), Paweł Tuzinek (ZDS) i Waldemar Witek (OSDS)

Spotkanie z Renatą Rychter, dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury odbywało się w formule online

Uroczysty wieczór był okazją do wręczenia przez Jolantę Źródłowską i Marcina Barankiewicza pamiątkowych statuetek partnerom konferencji. Specjalną statuetkę otrzymał Jerzy Ćwiszewski, prezes firmy UNIMETAL, z okazji jubileuszu dziesiątego partnerowania konferencji

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów udzieliło absolutorium Radzie i Zarządowi Izby z wykonania obowiązków w 2021 r. Członkowie Izby specjalnie podziękowali przewodniczącej Rady Jolancie Źródłowskiej za trud pracy włożony w realizację zadań

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu warsztatowego, przygotowana przez największe firmy działające w segmencie SKP. Wystawa była okazją do poznania aktualnej oferty urządzeń dla stanowisk diagnostycznych