Zmiana ustawy – PORD

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2019 roku, pod pozycją 1466 opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 roku.

Ustawa dotyczy przede wszystkim kontroli drogowych, także na stacjach mobilnych, pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, przyczep kategorii O3 i O4 oraz ciągnika kołowego kategorii T5.

W przypadku badań technicznych nastąpi drobna zmiana. Zostanie dodany nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego pojazdu (zmiana w art. 81 ust. 11 – nowy punkt 2a) skierowanego przez starostę po otrzymaniu:

a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kate-gorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Art. 54f ustawy o transporcie drogowym, mówi o tym, że w przypadku otrzymania od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym informacji o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 54d ust. 1, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje tę informację staroście właściwemu ze względu na miejsce rejestracji tego pojazdu.

Z tekstem ustawy mogą się Państwo zapoznać tutaj.