Zmiana warunków technicznych – opracowanie

Weszły w życie od 1 stycznia 2020 r.

Najistotniejsze zmiany:

 • Zmieniono istniejący zapis dot. wymagań dla elementów do mocowania ładunku w przypadku zmian konstrukcyjnych wykonanych po 31 grudnia 2016 r.
 • Dodano zapis o konieczności potwierdzenia spełnienia wymagań zarówno dla przegród jak
  i elementów do mocowania ładunków dla pojazdów zarejestrowanych po 31 grudnia 2019 r.
 • Zmieniono wymagania dot. Taxi: wymagana legalizacja taksometru tylko w przypadku, gdy jest zainstalowany (może być aplikacja mobilna), nie muszą być spełnione wymagania dot. połączeń elektrycznych taksometr – światło TAXI (światło nadal wymagane).
 • Dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C, wprowadzono możliwość przeniesienia napędu także przez automatyczną skrzynię biegów.
 • Dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C + E uchylono możliwość ciągnięcia przyczepy przez samochód ciężarowy na rzecz wyłącznie ciągnika samochodowego z naczepą w której m.in. skrzynia ładunkowa powinna odpowiadać długości naczepy. Jeśli w dowodach rejestracyjnych pojazdów dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r., to mogą one odpowiadać dotychczasowym warunkom technicznym do 31 grudnia 2024 r. (samochód ciężarowy + przyczepa).
 • Wprowadzono okresy przejściowe na zachowanie dotychczasowych wymagań dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych RP do 31 grudnia 2034 r.
 • Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dostosowuje się do wymagań, o których mowa w nowym § 43 ust. 4 pkt 11, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 r.

Wchodzą w życie 15 stycznia 2020 r.

Najistotniejsze zmiany:

 • Zmiana DMC dla jednoosiowej przyczepy z osią centralną 11 ton.
 • Zmiana DMC dla samochodu ciężarowego samowyładowczego, ciężarowego – o przeznaczeniu betoniarka, betoniarka z pompą do betonu, samochód specjalny – pompa do betonu o czterech kołach przy zachowaniu pewnych warunków – 34 tony.
 • Zmiana w zakresie minimalnych nacisków na oś w zależności od kategorii homologacyjnej pojazdu.
 • Dodano wartości maksymalnego pionowego urządzenia sprzęgającego w przyczepie z osią centralną – 10 % MMC przyczepy lub 1000 kg.
 • Nowe wartości nacisków na osie dla grupy osi (trzech osi), w której co najmniej dwie są napędowymi.
 • Uchylono zapis o symetrycznym podziale nacisków osi wchodzącym w skład grupy osi.
 • Zmieniono wymagania dot. obniżanej osi w zależności od nacisku.
 • Zmieniono istniejący zapis dot. zmian konstrukcyjnych polegających na zmianie rodzaju
  z samochodu ciężarowego na autobus. Oprócz potwierdzenia jednostek uprawnionych do badania na Reg 14 i 17 EKG ONZ może być potwierdzenie Dyrektora TDT. Wprowadzono także zapis odwołujący się przy tej zmianie do spełniania wymagań załącznika nr. 7a rozporządzenia (wymiary wejść, przejść, itd. w autobusie).
 • Dodano nowe wymagania dotyczące zmian rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na osobowy lub specjalny. W przypadku zmiany liczby siedzeń należy wymagać potwierdzenia od jednostki uprawnionej do badania na Reg 14 i 17 EKG ONZ lub potwierdzenie Dyrektora TDT. Dodatkowo przy tym wprowadzono obowiązek wyposażenia części siedzeń w zaczepy ISOFIX.
 • Dodano nowe wymagania dotyczące zwiększenia liczby siedzeń w autobusie. Konieczność potwierdzenia spełnienia wymagań przez jednostkę uprawnioną do badania na Reg 14 i 80 EKG ONZ lub potwierdzenie Dyrektora TDT.
 • Dodano nowe wymagania dotyczące przystosowania samochodu osobowego lub ciężarowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Wprowadzono możliwość potwierdzenia oświadczeniem producenta (zamiast jednostki uprawnionej lub TDT) wykonania mocowania siedzeń lub pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym w przypadku zmian: ciężarowy i autobus zwiększenie liczby miejsc, ciężarowy na autobus, ciężarowy na osobowy lub specjalny ( oświadczenie producenta nie dotyczy dostosowania pojazdu do przewozu osoby niepełnosprawnej).
 • Dodano alternatywne wyposażenie pojazdu w urządzenia do widzenia pośredniego typu kamera-monitor zamiast lusterek.
 • Zmieniono wymagania w zakresie poziomu sygnału dźwiękowego w odniesieniu do „pozostałych pojazdów”.
 • Wprowadzono wymagania dla pojazdu kempingowego.
 • Wprowadzono dla przyczepy dłużycowej jednoosiowej zarejestrowanej po 31 marca 2020 r. obowiązek posiadania hamulca.
 • Wprowadzono wymaganie dotyczące BUS 100 km/h zarejestrowanego od dnia 1 kwietnia 2020 r. – ma być przeznaczony wyłącznie do przewozu pasażerów siedzących.
 • Zmieniono wymagania Taxi: na wyposażeniu dodatkowym zamiast koła zapasowego lub zestawu naprawczego może być opona samouszczelniająca (tzw. Seal tyre).
 • Rozdzielono wymagania dotyczące pojazdów Sił Zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej. Dla ŻW wprowadzono oznakowanie.
 • Wprowadzono zmiany w zakresie pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania kategorii AM. Do nauki jazdy na kategorii AM (dotychczas motorower dwukołowy) dodano także czterokołowiec lekki. Dla pojazdów tych służących wyłącznie do nauki jazdy (bez egzaminowania) wprowadzono inne dopuszczalne parametry pojazdów.
 • Zmieniono datę wyposażenia ciągnika rolniczego w lusterka zewnętrzne jeżeli nie posiada on kabiny lub ramy ochronnej (przed dniem 1 stycznia 1994 r.)
 • Sprostowano przepis przejściowy ciągnika rolniczego i przyczepy zarejestrowanych po dniu 31 marca 2011 r. (DMC ciągnika rolniczego, DMC przyczepy ≤ naciski osi + nacisk na sprzęg, MAX obciążenie urządzenia sprzęgającego 3 t lub 4t (kulowy).
 • W załączniku dot. lusterek zewnętrznych dokonano korekty liczby lusterek oraz dodano informacje o urządzeniach pośredniego widzenia.
 • W załączniku dot. wymagań dla miejsca konstrukcyjnego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, wprowadzono: możliwość zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnego w stosunku do tablicy samochodowej jednorzędowej o zmniejszonych wymiarach, dokonano podziału i określono wymagania dla przednich i tylnych tablic rejestracyjnych.
 • W załączniku dot. wymagań dla świateł dokonano zmian m.in. w zakresie: połączeń elektrycznych świateł mijania, kierunkowskazów bocznych (kol. 6 i 11) – łącznie z przypisami pod tabelą, świateł awaryjnych (kol. 12), świateł do jazdy dziennej (kol. 14), pozycyjnych bocznych (kol. 9 i 15) – łącznie z przypisami pod tabelą, świateł konturowych (kol. 10,11,15,16) – łącznie z przypisami pod tabelą.
 • W załączniku dot. wymiarów wejść, przejść itd. w autobusie dokonano zmian w zakresie: klasyfikacji klas autobusu w zależności od liczy pasażerów ( z wyłączeniem kierowcy i członka załogi pełniącego funkcję kierowcy, wymiarów wyjść w autobusie oraz drzwi awaryjnych, wymiarów stopni dla pasażerów, minimalnej głębokości siedzenia.

 

 

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że w Dzienniku Urzędowym z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 52, opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r
w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

W związku z tym, że nowe przepisy odwołują się do potwierdzenia jednostki uprawnionej, należy mieć na względzie, że jeżeli chodzi o:

– jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu kategorii N, to będą to:

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa)
 • Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa)
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała)
 • Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie (ul. Wołomińska 271, 05-250 Nowy Janków, gm. Radzymin)
 • CARTEST Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)

 

– jednostkę uprawnioną do badań na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 lub 80 EKG ONZ lub zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 80 EKG ONZ, to będą to:

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa)
 • Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa)

– jednostkę uprawnioną do badań na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14, 17 EKG ONZ, to będą to:

 • CARTEST Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)