XIV Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” – relacja

W dniach 23-25 maja odbyła się XIV Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” zorganizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Spotkanie było kolejną okazją do dyskusji nad stanem systemu badań technicznych w Polsce w okresie implementowania do polskiego prawa europejskiej dyrektywy 2014/45/UE. Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska związanego z badaniami technicznymi.  Do hotelu Grand Lubicz w Ustce przybyło ponad 300 osób (fot. 1, 2, 3). Dopisała również pogoda.  Wśród uczestników konferencji byli właściciele stacji SKP, diagności, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Inspekcji Transportu Drogowego, CANARD, Komendy Głównej Policji samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych. Specjalnym gościem pierwszego dnia konferencji był Pan Łukasz Smółka – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury (fot. 4), który przekazał zebranym najnowsze informacje o ostatnich zmianach w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Był również otwarty na rozmowy i dyskusje z przedsiębiorcami i diagnostami na temat projektowanych zmian. Obiecał, że głos środowiska zostanie uwzględniony w toku dalszych prac legislacyjnych nad ustawą.  Pierwszy dzień konferencji zakończył referat Karola Rytla z PISKP na temat badania układów hamulcowych w kontekście nowych przepisów (fot. 5).

Temat aktualnego stanu prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym był kontynuowany drugiego dnia konferencji, który rozpoczął się uroczystym otwarciem dokonanym przez prezesa zarządu PISKP dr. inż. Leszka Turka (fot. 6). Następnie Tina Lewandowska z Departamentu Transportu Drogowego odczytała list od Marka Chodkiewicza, wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. W liście przedstawiono najważniejsze prace prowadzone w Ministerstwie nad dostosowaniem procedur badań technicznych do prawa unijnego.

Marcin Barankiewicz, dyrektor biura w PISKP (fot. 7), w swoich referatach przedstawił aktualną wersję projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażającą do polskiego prawa Dyrektywę 2014/45/UE, omówił nową, obowiązującą od 30 kwietnia 2018 roku, ustawę – Prawo przedsiębiorców, a także konsekwencje jakie dla stacji kontroli pojazdów wiążą się z rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych – RODO.

Do przewodniego hasła konferencji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego a SKP” nawiązywały referaty Mariusza Wasiaka z Komendy Głównej Policji (fot. 8), który omówił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów niesprawnych technicznie, Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego (fot. 9), który przedstawił wyniki kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów z wykorzystaniem dwóch mobilnych stacji diagnostycznych (wkrótce ta liczba ma wzrosnąć do 18 stacji), oraz Marka Konkolewskiego, dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (fot. 10), na temat funkcjonowania systemu stacjonarnych fotoradarów. Do tematyki bezpieczeństwa ruchu nawiązywał również referat Zenona Rudaka z firmy Hella o zaawansowanych technicznie systemach oświetleniowych oraz o problemach z ustawianiem nowoczesnych reflektorów.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji Wiktor Grudzień (fot. 11), Ewelina Kosecka i Miłosz Galiński zaprezentowali aktualny stan systemu CEP 2.0 po wdrożeniu wraz z wnioskami i planami na przyszłość, w szczególności w kontekście obsługi niezgodności danych w trybie automatycznym.

W czasie konferencji dr inż. Leszek Turek został uhonorowany statuetką św. Krzysztofa, patrona kierowców, transportowców i podróżujących, przyznaną przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji. Wręczenia statuetki, wykonanej w Zakładach Porcelany „Ćmielów”,  wraz z  dyplomem dokonał Franciszek Kowaluk, wiceprezes PIGTSiS (fot. 12).

Program obu dni obejmował również wystąpienia przedstawicieli partnerów konferencji. Peter Surray, prezes MAHA Polska, wraz z pracownikami biura tej firmy przedstawili usługę modernizacji urządzeń MAHA do najnowszego standardu spełniającego aktualne wymogi prawne. Urządzenia po modernizacji będą dysponować odpowiednim certyfikatem ITS. Z kolei Aleksander Ćwiszewski wraz z pracownikami firmy Unimetal Sp. z o.o. ze Złotowa zaprezentowali nowoczesne urządzenia składające się na eSKP, czyli inteligentną Stację Kontroli Pojazdów. Pokazano możliwość dopasowania linii Uniline Quantum do dowolnego układu urządzeń na stacji, dodatkowe możliwości konfiguracji badania układów hamulcowych, czy możliwość autoryzacji raportów przy użyciu odcisku palca. Zbigniew Niewierowski z firmy BENEFIA Ubezpieczenia zachęcał w swoim wystąpieniu do rozszerzania oferty o sprzedaż ubezpieczeń motoryzacyjnych. W celu umożliwienia szybkiej wyceny kosztów ubezpieczenia, BENEFIA podjęła współpracę z IT.NORCOM, co zaowocowało wprowadzeniem odpowiedniej zakładki w programie Norcom dla SKP.

Podsumowania konferencji dokonał dr inż. Leszek Turek, który poprowadził również forum dyskusyjne. W dyskusji głos zabrał m.in. Paweł Grabowski poseł na Sejm z ugrupowania Kukiz’15, przewodniczący podkomisji stałej ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (fot. 13). Spośród zaproszonych gości w konferencji wzięli również udział: Urszula Nowinowska – Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Małgorzata Kaniewska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, Leszek Góźdź – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, Michał Krasowski – Departament Transportu Drogowego Wydział Warunków Technicznych Pojazdów i Przewozów Specjalnych Ministerstwa Infrastruktury, Krzysztof Nowak – Naczelnik Wydziału Komunikacji Wojewódzkiego Inspektoratu w Transportu Drogowego w Bydgoszczy, prof. Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń diagnostycznych, która była okazją nie tylko do poznania aktualnej oferty urządzeń dla skp (fot. 14, 15, 16).

Konferencję zakończyła uroczysta gala, na której wręczono pamiątkowe dyplomy przedstawicielom partnerów konferencji.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury
i Ministerstwa Cyfryzacji, a jej partnerami były firmy BENEFIA Ubezpieczenia, MAHA oraz Unimetal.

            Ostatniego dnia konferencji odbyło się Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017,
a także udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków Radzie i Zarządowi Izby. W kwietniu 2018 roku zmarł Wiceprzewodniczący Rady Izby Pan Zygfryd Gawlik. Walne Zgromadzenie na jego miejsce do składu Rady Izby wybrało Pana Norberta Majewskiego, przedsiębiorcę prowadzącego SKP w Warszawie.

            Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za przybycie. Już teraz zapraszamy na kolejną, jubileuszową XV edycję konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku.