Międzynarodowe

WYKAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH (MIĘDZYNARODOWE)

Lp. Data dok. Nazwa PDF
1

2014-04-03

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep dyrektywa_2014_45_UE.pdf (860 pobrań )
2

2013-01-15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

rozporządzenie-2013_168_UE.pdf (849 pobrań )
3

2012-12-12

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

rozporządzenie-1230_2012_UE.pdf (909 pobrań )
4

2011-07-14

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zastępujące załącznik II i zmieniające załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów rozporządzenie-2011_678_UE.pdf (845 pobrań )
5

2009-07-13

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

rozporządzewnie-2009_661_WE.pdf (744 pobrania )
6

2008-04-02

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane rozporządzenie-307_2008_WE.pdf (667 pobrań )
7

2007-09-05

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

rozporządzenie-307_2008_WE.pdf (667 pobrań )
8

2005-02-16

Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania

dyrektywa-2005_11_WE.pdf (689 pobrań )
9

2003-11-10

Dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę 71/127/EWG dyrektywa-2003_97_WE.pdf (891 pobrań )
    Dyrektywa 2003/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu urządzeń służących do pośredniego widzenia oraz pojazdów wyposażonych w te urządzenia, zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG i uchylająca dyrektywę 71/127/EWG – TEKST JEDNOLITY z 01.11.2014 rok – DYREKTYWA UCHYLONA dyrektywa-2003_97_WE-tekst-jednolity.pdf (727 pobrań )
10

2003-03-21

Dyrektywa komisji 2003/19/WE z dnia 21 marca 2003 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep

dyrektywa-2003_19_WE.pdf (780 pobrań )
11

2001-06-27

Dyrektywa 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania

dyrektywa-2001_43_WE.pdf (782 pobrania )
12

2000-06-06

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/30/WE w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

dyrektywa-2000_30_WE.pdf (882 pobrania )
13

1999-04-29

Dyrektywa Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

dyrektywa-1999_37_WE.pdf (914 pobrań )
14

1999-06-17

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

dyrektywa-1999_62_WE.pdf (967 pobrań )
15

1998-01-27

Dyrektywa Komisji nr 98/12/WE dostosowująca w związku z postępem technicznym dyrektywę Rady 71/320/EWG o zbliżeniu prawodawstwa państw członkowskich dotyczącego układów hamulcowych określonych kategorii pojazdów i przyczep

dyrektywa-98_12_WE.pdf (996 pobrań )
16

1997-07-22

Dyrektywa 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnosząca się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG – DOKUMENT UCHYLONY 31.10.2014 dyrektywa-97_27_WE.pdf (1063 pobrania )
    Uchylona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
17

1996-07-25

Dyrektywa Rady nr 96/53/WE ustanawiająca dla niektórych pojazdów kołowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie w ruchu międzynarodowym

dyrektywa-96_53_WE.pdf (938 pobrań )
18

1993-11-16

Dyrektywa Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu lub trzykołowych pojazdów silnikowych dyrektywa-93_93_EWG.pdf (730 pobrań )
    Dyrektywa Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych – TEKST JEDNOLITY 2016 rok; DYREKTYWA UCHYLONA dyrektywa-93_93_EWG-tekst-jednolity.pdf (828 pobrań )
19

1992-03-31

Dyrektywa Rady 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r. odnosząca się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania

dyrektywa-92_23_EWG.pdf (1099 pobrań )
20

1992-02-10

Dyrektywa Rady nr 92/6/EWG w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie

dyrektywa-92_6_EWG.pdf (760 pobrań )
21

1991-12-16

Dyrektywa Rady nr 91/671/EWG dotycząca ujednolicenia ustawodawstwa Państw członkowskich w zakresie obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach o dmc poniżej 3,5 t

dyrektywa-91_671_EWG.pdf (781 pobrań )